Освітні програми

Дошкільний навчальний заклад №60 працює за комплексною програмою «Дитина».  Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років. (наук. кер. Проскура О. В., Кочина Л. П., Кузьменко В. У., Кудикіна Н. В.), спрямована на всебічний розвиток дитини і підготовку до навчання у школі.                
Основні принципи, що визначили зміст програми.

Принцип гуманізації педагогічного процесу, що полягає в орієнтації вихователя на особистість дитини, на її вікові та індивідуальні особливості, повазі до внутрішніх можливостей дитини, її потреб, прав, інтересів, у підтримці власної активності дитини. Цей принцип проявляється в:
а) забезпеченні педагогом уваги, поваги, турботи, любові до дитини, що є підґрунтям для становлення особистості, зростання віри в свої сили, інтересу до навколишнього життя, здатності фантазувати, дивуватися, досліджувати, запитувати;
б) спрямованості вихователя на всебічну підтримку різних форм власної активності дитини (фізичної, пізнавальної, моральної, емоційно-ціннісної, комунікативно-мовленнєвої, ін.), створення умов для пробудження і розвитку творчих сил, здібностей, інтересів, надання дітям можливості вибору (діяльності, іграшок, матеріалів, ролей, друзів тощо);
в) забезпеченні дорослими позитивного ставлення до кожної дитини, беззаперечного прийняття, підтримки та розумінні проявів дитячої особистості, урахуванні її бажань, інтересів, поглядів, прав, рішень, здійсненні оптимальної позитивної оцінки, яка спонукає розвиток самосвідомості, самоповаги, оптимістичного настрою дитини;
г) переорієнтації стилю спілкування вихователів з дітьми від монологічного до діалогічного або полілогічного, від фронтального - до підгрупового або індивідуального, від настановчого – до партнерського, яке вибудовується на основі взаємодії та співпраці. Дітям слід надавати можливість не лише відповідати на запитання або повторювати (виконувати) те, що говорить вихователь, а й бути активними учасниками спільних з дорослим бесід, рівноправними співрозмовниками дорослого, авторами спільної з ними діяльності, діячами.
Принцип індивідуального підходу до виховання дитячої особистості полягає в необхідності поглибленого розуміння індивідуальних особливостей кожної дитини та їх урахуванні в навчально-виховному процесі. Цей принцип проявляється в :
а) систематичному глибокому вивченні педагогами індивідуальних особливостей розвитку дітей, спостереженні за їх динамікою, своєчасній допомозі, підтримці;
б) оптимальному узгодженні фронтальних, підгрупових, парних, індивідуальних форм організації дитячої діяльності, колективно та індивідуально-орієнтованих методів і прийомів навчально-виховної роботи з урахуванням вікової своєрідності раннього, молодшого, старшого дошкільного періодів, забезпечення поступового переходу від переважно індивідуальних форм роботи (у ранньому віці) до підгрупових (у молодшому) та до переважно колективних (у старшому).
в) прогнозуванні стратегій майбутнього розвитку ви-хованців та забезпеченні в сім'ї і дошкільному закладі відповідних соціально-психологічних та педагогічних умов.
 Принцип інтеграції, системності, комплексності при структуруванні,
визначенні змісту розділів програми та в процесі планування і здійснення
навчально-виховної роботи.
Він полягає у наступному:
а) у центрі уваги кожного педагога має знаходитись ДИТИНА (що і підкреслено у назві програми), особистісні характеристики її розвитку (самооцінка, самосвідомість, самоповага, ставлення), процес успішного розвитку особистісних властивостей (самостійності, допитливості, активності, працелюбності, цілеспрямованості, справедливості, самолюбності, спостережливості, відповідальності, креативності) тощо.
б) Структура програми передбачає інтегроване забезпечення діяльності педагогічного персоналу через практичне представлення програмового змісту роботи у різних аспектах - від окреслення сучасних принципів роботи, завдань та змісту навчально-виховної роботи, показників успішного розвитку дитини, умов успішної педагогічної роботи, змісту і завдань роботи вихователів та музичних керівників до характеристики розвивального предметного середовища дошкільного закладу.
в) Важливою інформацією, що допомагає комплексно зорієнтуватися в результатах педагогічної діяльності, встановити успішність навчально- виховної роботи, є показники розвитку дітей по всіх напрямах освітньої роботи. В сукупності тематичних розділів ця інформація дає цілісне уявлення про особливості розвитку дітей на кожному віковому етапі.
г) Завдання і зміст навчально - виховної роботи з дітьми в програмі представлено по роках життя дитини дошкільного віку (від 2 до 7 років). Вони є взаємопов’язаними, поступово ускладнюються та відображують картину цілісного розвитку різних сфер особистості дитини упродовж
дошкільного періоду.
д) У завданнях до кожного тематичного розділу представлено, як кожен з них забезпечує різнобічний розвиток дитини, актуалізацію різних форм дитячої активності: пізнавальної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, мовленнєвої, фізичної, креативної, художньо-естетичної, тощо), що стає у подальшому інтегрованою основою формування ключових життєвих компетенцій дитини.

   На ряду з Програмою "Дитина" в дошкільному закладі використовуються парціальні програми.


Порціальна програма «Про себе треба знати, про себе треба дбати» цілеспрямована на виховання у дітей почуття особистої безпеки, формування елементарних навичок самозахисту в навколишньому середовищі передбачає: ознайомлення з джерелами небезпеки в довкіллі (у природі, поміж людей, серед предметів); з причинами виникнення небезпечних ситуацій; зі шляхами запобігання їм; з негативними наслідками нехтування правилами безпеки. Важливим є навчити дошкільників захистити та врятувати себе, враховуючи їхні вікові можливості. Щоб дитина могла піклуватися про своє здоров’я та здоров’я інших, потрібно виробити в неї свідоме ставлення до життя, усвідомлення пріоритету здоров’я. Дуже важливо сформувати валеологічний світогляд і мотивацію здорового способу життя. У дошкільників виробиться усвідомлене ставлення до власного здоров’я, коли вони засвоять елементарні знання про свій організм, оволодіють гігієнічними нормами поведінки, психологією спілкування, гігієною харчування. Ці знання та навички дітипоповнюватимуть і вдосконалюватимуть упродовж усього життя.

Програма з фізичного виховання "Казкова фізкультура" спрямована на впровадження в систему освіти нетрадиційної авторської технології  з фізичного виховання М.М. Єфименка, яка спрямована на фізичний розвиток дитячого організму та корекцію функціональних порушень у дітей.  
Програма "Навчання дітей української мови" спрямована на активізацію мовленнєвої активності дітей дошкільного віку. 

Комментариев нет:

Отправить комментарий